LoJack Logo Wit
Get it back
with LoJack
LoJack spoort uw gestolen voertuig snel en nauwkeurig op dankzij onze unieke peilzenders en voertuigvolgsystemen.
Direct bestellen

Privacydocument van LoJack Benelux

ALGEMENE INFORMATIE

LJ Network Holding B.V. (handelend onder de naam LoJack Benelux), gevestigd aan Ketelweg 33A, 3356 LD Papendrecht, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij zijn telefonisch te bereiken op 0031 88 000 55 25 en per e-mail op info@lojack.nl. Mevrouw E. van Maaren is de Functionaris Gegevensbescherming van LoJack Benelux en zij is te bereiken via privacy@lojack.nl.

1. VERWERKING VAN GEGEVENS

LoJack Benelux verwerkt de volgende gegevens:
1) Gegevens die we van u rechtstreeks ontvangen, hetzij voor het aangaan van de overeenkomst of gedurende de overeenkomst. Dit betreft: bedrijfsnaam, initialen, achternaam, geslacht, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en verzekeringspolisnummer.
2) Gegevens die we van uw intermediair of verzekeringsmaatschappij ontvangen. Dit betreft: aanmelding van een incident en afmelding van een incident.
3) Gegevens die we van politie, justitie, Particuliere Alarm Centrale of Particuiier Onderzoeksbureau ontvangen. Dit betreft: details over een incident.
4) Gegevens die geautomatiseerd door de LoJack apparatuur worden geregistreerd. Dit betreft: locatie en tijdgegevens. Indien u beschikt over een LoJack VLU product (of gelijkwaardig) wordt er per week maximaal één locatiebepaling met een betrouwbaarheid van 20km geregistreerd. Indien u beschikt over een LoJack LMU product (of gelijkwaardig) wordt de locatiebepaling met een nauwkeurigheid van 8m doorlopend geregistreerd.

De gegevens worden verwerkt op basis van de volgende gronden:
-U geeft ons toestemming voor de verwerking van deze gegevens, die voor ons noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze overeenkomst met u.
-De wettelijke verplichting of taak van algemeen belang die op ons rust in het kader van het voorkomen en afhandelen van incidenten.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-Uitvoeren van klantenbeheer: administratie van klanten, bestellingen, leveringen en facturatie.
-Uitvoeren van beveiligingsdiensten: waarborgen van de veiligheid van personen of objecten, bijvoorbeeld opsporen van een gestolen voertuig.
-Uitvoeren van registratiediensten: opslaan, verwerken en rapporteren van gegevens aan u, bijvoorbeeld ritregistratie of positiebepaling.
-Bescherming van de maatschappij: bijvoorbeeld door het pro-actief verstrekken van gegevens aan politie en justitie over diefstallen.
-Opvolgen van opdrachten van politie en justitie: bijvoorbeeld door te reageren op een verzoek over gegevens.
-Direct marketing: verzenden van gepersonaliseerde marketingberichten.

De gegevens worden verstrekt aan:
-De bedrijven waar wij mee samenwerken voor de levering van diensten. Dit betreffen Benelux Installation Professionals BV, Mobility Installations BV en Allsetra BV. Met beide bedrijven is een verwerkersovereenkomst gesloten voor de uitwisseling van gegevens genoemd onder 1.
-De bedrijven waar wij mee samenwerken voor de afhandeling van incidenten in de Benelux. Dit betreffen Adviesbureau Schade BV, Detektor Benelux BV en CED Forensic BV. Met beide bedrijven is een verwerkersovereenkomst gesloten voor de uitwisseling van gegevens genoemd onder 1 tot en met 4.

-De bedrijven waar wij mee samenwerken voor de afhandeling van incidenten in de Europese Unie. Deze lijst met bedrijven wisselt van tijd tot tijd. De gegevens worden uitsluitend verstrekt in geval van een gerechtvaardigd vermoeden van een incident buiten de Benelux. Dit betreft gegevens genoemd onder 1 en 4.

LoJack Benelux verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. LoJack Benelux bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na afloop van de overeenkomst kunnen uw gegevens worden bewaard in het archief voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

LoJack Benelux neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op privacy@lojack.nl.

2. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door LoJack Benelux en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@lojack.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.