LoJack Logo Wit
Get it back
with LoJack
LoJack spoort uw gestolen voertuig snel en nauwkeurig op dankzij onze unieke peilzenders en voertuigvolgsystemen.
Direct bestellen

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van LoJack Benelux.

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van producten en diensten door LJ Network Holding B.V., handelend onder de naam LoJack Benelux aan een (potentiele) afnemer, hierna te noemen: de ‘Client’.

1.2 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging door LoJack. De toepasselijkheid van andere voorwaarden is nadrukkelijk uitgesloten.

1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn op 15 februari 2019 gedeponeerd bij de Rechtbank Rotterdam, onder aktenummer 14/2019.

2. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de hieronder uiteengezette betekenis:

Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon met wie LoJack de Overeenkomst aangaat;

Connect-Dienst: het middels de verstrekking van inloggegevens voor de Gebruiker op abonnementsbasis toegankelijk maken van de Connect internet-applicatie;

Diefstalmelding: de melding van de Cliënt aan LoJack met betrekking tot de vervreemding van het Vervoermiddel;

Geautoriseerde Vervoermiddelen: vervoermiddelen, waarin het LoJack VLU-systeem en het LoJack Connect -systeem, geïnstalleerd mag worden volgens de installatierichtlijnen;

Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die een Product gebruikt;

Gemachtigd installatiebedrijf (ofwel "GI"): één van de installatiebedrijven, die van tijd tot tijd door LoJack aangewezen worden als gemachtigde service centers, LoJack zelf daaronder begrepen;

Installatie: het door een GI of LoJack inbouwen van een Product in een Vervoermiddel;

LMU: de Location Messaging Unit van het LoJack Connect-systeem;

LoJack Connect-systeem: het LoJack fleetmanagementsysteem (op basis van GSM/GPS), bestaande uit een ingebouwde Location Messaging Unit (LMU) in combinatie met een abonnement op de Connect internet-applicatie;

LoJack VLU-systeem: het LoJack na-diefstalsysteem (op basis van radiofrequentie), bestaande uit een ingebouwde Vehicle Location Unit (VLU) in combinatie met een abonnement op het LoJack radiofrequentie netwerk;

Opsporingsgebied: Nederland, België en Luxemburg;

Overeenkomst: de tussen LoJack en de Cliënt afgesloten overeenkomst uit hoofde waarvan de Client een Product afneemt en LoJack, indien van toepassing, de VLU-Dienst of de Connect-Dienst verleent;

Product: een product van LoJack, waaronder het LoJack VLU-systeem en het LoJack Connect -systeem, alsmede alle overige door LoJack te leveren producten;

Termijn: de periode waarvoor LoJack en de Cliënt de Overeenkomst zijn aangegaan;

Vergoeding bij eigendomsoverdracht: de vergoeding van EUR 25,- , die een Cliënt die de eigendom van de LoJack VLU overdraagt aan een andere Cliënt, verschuldigd is aan LoJack;

Vervoermiddel: het in de Overeenkomst genoemde voertuig, vaartuig of werkmaterieel, waarin de VLU en/of LMU is geïnstalleerd en ten opzichte waarvan de VLU-Dienst en/of de Connect-Dienst afgenomen wordt;

VLU: de Vehicle Location Unit van het LoJack VLU-systeem;

VLU-Dienst: het op abonnementsbasis uitpeilen van een gestolen Vervoermiddel, middels gebruikmaking van het LoJack radiofrequentie netwerk;

VLU-Dienstgebied: de actieve dekking van het LoJack radiofrequentie netwerk binnen het grondgebied van Nederland, België en Luxemburg;

3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

3.1 De Client koopt op basis van een Overeenkomst een Product waarvan Installatie kan plaatsvinden en waaraan abonnementen verbonden kunnen zijn.

3.2 Voor de aanbieding van haar Producten, alsmede voor de Installatie daarvan, kan LoJack derden inschakelen. Indien daarbij een rechtstreekse contractuele relatie ontstaat tussen de Client en deze derde, is LoJack op geen enkele wijze aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derde.

3.3 Iedere Overeenkomst wordt elektronisch of schriftelijk aangegaan en komt pas tot stand op het moment dat LoJack de Overeenkomst schriftelijk of elektronisch aan de Client bevestigd heeft.

3.4 Indien de Overeenkomst gesloten wordt met een Client in de hoedanigheid van consument en waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst slechts gebruik gemaakt wordt van een techniek voor communicatie op afstand, zoals bijvoorbeeld internet (webshop of e-mail), telefoon, fax of post, geldt de Overeenkomst als een overeenkomst op afstand. Van handelen in de hoedanigheid van consument, is enkel sprake indien de Client een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

De Client-consument kan een Overeenkomst op afstand tot koop van een Product, gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De termijn voor ontbinding gaat in op de dag nadat de Client of een door de Client aangewezen derde, het Product heeft ontvangen. Indien het gaat om een Product dat wordt ingebouwd, vervalt het recht op ontbinding zodra met deze inbouw een aanvang is genomen. De Client-consument kan een overeenkomst op afstand tot het verrichten van een dienst, gedurende een bedenktijd van 14 dagen na de dag waarop de Overeenkomst is gesloten, zonder opgave van redenen ontbinden.

3.5 Een wijziging in en/of aanvulling op een Overeenkomst komt slechts tot stand wanneer zij door LoJack schriftelijk is aanvaard.

3.6 LoJack is pas verplicht tot uitvoering van de Overeenkomst over te gaan, nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens, in haar bezit zijn en zij de eventueel overeengekomen betalingen heeft ontvangen.

4. PRIJZEN EN BETALING

4.1 Alle door LoJack gehanteerde prijzen, zijn, tenzij anders vermeld, exclusief BTW.

4.2 De betalingstermijn van de facturen van LoJack, bedraagt 14 dagen. Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, zal de betaling voor Producten en abonnementen plaatsvinden via automatische incasso. De Client is bij het aangaan van de Overeenkomst verplicht om hiervoor machtiging aan LoJack te verstrekken.

4.3 Indien binnen de betalingstermijn geen betaling heeft plaatsgevonden en automatische incasso niet mogelijk is gebleken, is LoJack gerechtigd haar verplichtingen jegens de Client op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

4.4 In geval van niet tijdige betaling, heeft LoJack recht op een contractuele rente van 1% per maand, alsmede op buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van een percentage van 15% van het openstaande factuurbedrag.

5. INSTALLATIE EN ONDERHOUD

5.1 Om de goede werking van een Product te garanderen, zal de Cliënt met betrekking tot de installatie, verwijdering, reparatie en kwaliteitscontrole van het Product , alle medewerking verlenen aan LoJack en het GI en er zorg voor dragen dat deze alleen door een GI zullen worden uitgevoerd. Bij het niet-naleven van deze voorwaarde zal iedere vorm van garantie komen te vervallen.

5.2 Om redenen van veiligheid mogen alleen LoJack en een GI, met uitsluiting van de Cliënt, de VLU en LMU aanraken en/of bewaren wanneer deze niet in het Vervoermiddel geïnstalleerd zijn.

5.3 De VLU en LMU zijn slechts ontworpen voor Installatie in Geautoriseerde Vervoermiddelen. Bij het niet-naleven van deze voorwaarde zal iedere vorm van garantie komen te vervallen.

6. DE VLU-DIENST

6.1 LoJack zal de VLU-Dienst slechts dan verlenen wanneer de volgende stappen voltooid zijn: (i) LoJack is akkoord gegaan met de Overeenkomst.; (ii) de VLU is door een GI in het Vervoermiddel geïnstalleerd en (iii) LoJack heeft alle vergoedingen ontvangen die de Cliënt op grond van de Overeenkomst verschuldigd is.

6.2 Indien de VLU in het Vervoermiddel is geïnstalleerd, moet de Cliënt een Diefstalmelding doen bij LoJack en met een schriftelijk bewijsstuk aantonen dat aangifte is gedaan bij de Politie. Als deze zaken aan LoJack bevestigd zijn, zal LoJack trachten het Vervoermiddel binnen het Opsporingsgebied te lokaliseren. LoJack zal de optie maar niet de verplichting hebben het Vervoermiddel te volgen of te lokaliseren als: (i) het zich buiten het Opsporingsgebied bevindt; of (ii) LoJack geen schriftelijke bevestiging van de aangifte heeft ontvangen.

6.3 LoJack is niet verplicht met enige derde partij, inclusief de Politie, te communiceren of deze op de hoogte te brengen van de ontvangst van een Diefstalmelding.

6.4 Indien LoJack het Vervoermiddel lokaliseert, zal de enige verplichting van LoJack zijn de Politie en de Cliënt telefonisch op de hoogte te stellen van de locatie van het Vervoermiddel. LoJack kan het Vervoermiddel ook laten wegslepen op kosten van de Cliënt mits voorafgaande toestemming van de Cliënt is verkregen. Additionele kosten ten behoeve van repatriëring en opslag van het Vervoermiddel worden doorberekend aan de Cliënt. De Cliënt erkent dat de Politie kan weigeren of verzuimen te reageren op de kennisgeving van LoJack of ontijdig kan reageren en de Cliënt erkent eveneens dat LoJack niet aansprakelijk is voor enig nadeel of schade geleden als gevolg van een dergelijk gebeuren.

6.5 Indien de Cliënt zich niet houdt aan welke van de voorwaarden en bepalingen van de Overeenkomst dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot de betaling van welk bedrag dan ook verschuldigd aan LoJack of een GI, behoudt LoJack zich het recht voor om naar eigen inzicht ofwel: (i) de VLU-Dienst op te schorten en derhalve te weigeren gevolg te geven aan een Diefstalmelding; ofwel (ii) de VLU-Dienst te verlenen op voorwaarde van voorafgaande onmiddellijke betaling door de Cliënt van de openstaande schuld, vermeerderd met een bedrag van € 2.500,-.

6.6 De Cliënt zal niet worden gecrediteerd voor betalingen over welke periode dan ook waarin het Vervoermiddel is opgeslagen of de VLU-Dienst anderszins niet nodig is.

6.7 LoJack zal de VLU-Dienst naar beste kunnen verlenen in overeenstemming met de beste gebruiken in de sector alsook de van toepassing zijnde wetgeving. De Cliënt begrijpt dat: (i) LoJack geen verzekeraar is en niet de bescherming biedt van een verzekering; (ii) de VLU-Dienst geen vervanging is van een adequate dekking door een verzekering en dat (iii) LoJack geen garantie biedt op het lokaliseren van het gestolen Vervoermiddel.

7. VERPLICHTINGEN VAN DE CLIËNT

7.1 De Cliënt is verplicht zowel LoJack als de Politie onmiddellijk na ontdekking op de hoogte te stellen van de diefstal of vermoedelijke diefstal van het Vervoermiddel, en het door de Politie verstrekte proces verbaal of aangiftenummer, zodra beschikbaar, onmiddellijk met LoJack te delen. De Cliënt erkent dat elke vertraging bij het maken van een Diefstalmelding of het op de hoogte stellen van de Politie over de diefstal of de vermoedelijke diefstal van het Vervoermiddel, de waarschijnlijkheid dat het Vervoermiddel met succes wordt opgespoord en teruggehaald verkleint.

7.2 De Cliënt erkent en accepteert dat, mocht het Vervoermiddel zich op het moment van een Diefstalmelding buiten het Opsporingsgebied bevinden, LoJack niet verplicht is te proberen het Vervoermiddel op te sporen.

7.3 De Cliënt erkent en accepteert dat boetes, sancties en andere dergelijke bedragen door lokale overheden in rekening gebracht kunnen worden voor een eventuele ongegronde Diefstalmelding of een vals alarm dat een hulpdienst oproept. Iedere Diefstalmelding als gevolg van wat dan ook, behalve daadwerkelijke diefstal van het Vervoermiddel, zal als ongegrond of vals alarm worden beschouwd. Als LoJack oordeelt dat een Diefstalmelding ongegrond of een vals alarm is, zal de Cliënt verantwoordelijk zijn voor, en neemt deze op zich: (i) alle redelijke onkosten en uitgaven van LoJack die zijn ontstaan bij het afhandelen van de ongegronde of valse Diefstalmelding; (ii) de bedragen die door de opsporingsdiensten in rekening zijn gebracht en (iii) alle boetes, sancties of andere bedragen die door lokale overheden of instanties in rekening zijn gebracht.

7.4 De Cliënt aanvaardt dat LoJack zich het recht voorbehoudt om eenzijdig en naar eigen inzicht de Overeenkomst te beëindigen zonder enige vorm van restitutie als de Cliënt herhaaldelijk ongegronde Diefstalmeldingen doet of vals alarm slaat.

7.5 Om een juiste levering van de VLU-Dienst zeker te stellen, verplicht de Cliënt zich LoJack onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van: (i) welke verandering dan ook van de informatie in de Overeenkomst, inclusief (a) het adres van de Cliënt, (b) diens telefoonnummers van thuis, werk of mobiel, (c) diens email adres, (d) diens bankgegevens, en (ii) een verkoop of overdracht van het Vervoermiddel; (iii) de vernietiging van het Vervoermiddel en/of de VLU; (iv) de verwijdering van de VLU uit het Vervoermiddel; (v) de opslag van het Vervoermiddel; (vi) de beslaglegging op of het in beslag nemen van het Vervoermiddel; en (vii) een verandering in de kleur van het Vervoermiddel. Indien de Cliënt nalaat LoJack zoals hierin vereist te informeren, zal de Cliënt verantwoordelijk zijn voor alle redelijke onkosten en uitgaven van LoJack die ontstaan als resultaat van dit nalaten en deze kosten op zich nemen.

7.6 De Cliënt gaat er mee akkoord alle bedragen die krachtens de Overeenkomst aan LoJack verschuldigd zijn, inclusief maar niet beperkt tot alle boetes, sancties en administratieve lasten, te betalen wanneer deze opeisbaar worden of kunnen worden.

7.7 De Cliënt machtigt LoJack om enkel met het oog op een efficiënte verlening van de VLU-Dienst, en conform de van toepassing zijnde regulering op vlak van de privacy en bescherming van de levenssfeer, een bestand bij te houden met daarin persoonlijke en openbare informatie over de Cliënt en het Vervoermiddel en het Vervoermiddel na een Diefstalmelding te volgen, op te sporen, in bezit te nemen en/of op te slaan.

Privacygevoelige gegevens zullen door LoJack worden opgeslagen in de daartoe bestemde databases. LoJack verplicht zich zorg te dragen voor zorgvuldige opslag met daarbij inachtneming van de van toepassing zijnde reglementering inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en privacy. LoJack heeft geen verplichting data afkomstig van de VLU langer dan 12 maanden in haar databases te bewaren, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. LoJack is niet aansprakelijk voor onvolkomenheden in de gegevens dan wel het verlies van gegevens in de databases om wat voor reden dan ook, tenzij dit te wijten is aan opzet of grove schuld van LoJack.

7.8 De Cliënt erkent uitdrukkelijk dat de VLU door LoJack wordt aangeboden met als enig doel het na diefstal opsporen van het Vervoermiddel. Dienovereenkomstig is LoJack niet aansprakelijk voor verlies of schade opgelopen door de Cliënt die voortvloeit uit of verband houdt met elk gebruik van de VLU voor enig doel anders dan het opvragen van de locatie van het gestolen Vervoermiddel.

8. DE CONNECT-DIENST

8.1 LoJack zal de Connect-Dienst slechts dan verlenen wanneer de volgende stappen voltooid zijn: (i) LoJack is akkoord gegaan met de Overeenkomst.; (ii) de LMU is door een GI in het Vervoermiddel geïnstalleerd en (iii) LoJack heeft alle eventuele vergoedingen ontvangen die de Cliënt op grond van de Overeenkomst verschuldigd is.

8.2 Nadat de LMU in het Vervoermiddel is ingebouwd, zal LoJack via e-mail de inloggegevens voor de Connect internet-applicatie aan de Gebruiker verstrekken.

8.3 De Client is verantwoordelijk voor het gebruik van de inloggegevens en dient de inloggegevens strikt vertrouwelijk te behandelen en deze niet aan derden te openbaren.

8.4 Voor het kunnen gebruiken van de Connect-applicatie is een internetverbinding nodig welke voldoet aan de eisen, die vermeld staan op www.lojack.nl. LoJack behoudt zich het recht voor deze eisen periodiek bij te stellen.

8.5 LoJack zal zich maximaal inspannen om er voor te zorgen dat de Connect-applicatie 24 uur per dag bereikbaar is. LoJack is niet verantwoordelijk voor data-opslag, waaronder het maken van back-ups.

8.6 De Connect-Dienst is uitsluitend bedoeld voor fleetmanagement, en niet voor beveiligingsdoeleinden. Indien de Cliënt uitsluitend de Connect-Dienst van LoJack afneemt, is LoJack bij een Diefstalmelding dan ook niet verplicht tot enige actie.

Indien de Connect-Dienst gebruikt wordt ten behoeve van het voeren van een fiscale rittenadministratie, zal de Cliënt de geregistreerde informatie zelf nog moeten aanvullen met onder meer informatie over het doel en de route van de ritten. De Client is in alle gevallen zelf verantwoordelijk om de juistheid van de rittenadministratie te controleren. Indien bij die controle onjuistheden worden geconstateerd, zal de Cliënt deze onverwijld schriftelijk doorgeven aan LoJack.

9. GARANTIE

9.1 Met betrekking tot de Producten kan de Cliënt gedurende twee jaar aanspraak maken op garantie, te rekenen vanaf de oorspronkelijke installatiedatum of aankoopdatum. De garantie geldt voor alle installatie- of fabricagefouten (exclusief batterijen). Van garantie zijn uitgesloten gebreken, die ontstaan zijn door normale slijtage, nalatig en/of gebrekkig onderhoud, veranderingen aan de Producten , aangebracht zonder goedkeuring van LoJack en/of gebruik niet in overeenstemming met de bestemming.

9.2 De Client is verplicht de Producten onmiddellijk na ontvangst, te inspecteren. Klachten van de Client, die betrekking hebben op gebreken aan het Product, de levering of de Installatie, welke uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Client binnen 3 dagen na de levering of Installatie, schriftelijk aan LoJack gemeld worden, bij gebreke waarvan het klachtrecht vervalt.

9.3 Indien noch LoJack noch de Politie er in slagen het Vervoermiddel, uitgerust met een LoJack VLU-systeem, binnen 30 dagen na de Diefstalmelding, op te sporen, en de verzekeraar van de Cliënt deze niet aansprakelijk acht voor het verlies van het Vervoermiddel, zal de Cliënt, nadat deze schriftelijk afstand heeft gedaan van ieder mogelijk recht of regres jegens LoJack, de keuze hebben van LoJack te ontvangen: (i) de middels overlegging van facturen aan te tonen kosten van aankoop en installatie van de VLU, tot een maximum van EUR 1000,- als het Vervoermiddel was uitgerust met een LoJack VLU-systeem, of (ii) een nieuwe VLU, inclusief installatie, geheel zonder kosten voor de Cliënt. Het recht op deze garantie moet binnen 6 maanden na de datum van diefstal door de Cliënt worden uitgeoefend, waarna het komt te vervallen. Deze garantie is slechts dan van toepassing wanneer zowel de diefstal van het Vervoermiddel als de aangifte van de diefstal plaatsvinden binnen het Opsporingsgebied.

9.4 Na het terughalen van een gestolen Vervoermiddel, waarin een VLU geïnstalleerd is, is de Cliënt verplicht om LoJack of een GI een inspectie van de VLU te laten uitvoeren. Pas nadat LoJack heeft vastgesteld dat de VLU correct functioneert, herleeft de in dit artikel genoemde garantie.

10. BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

10.1 De Cliënt vrijwaart LoJack voor elke aansprakelijkheid verband houdende met het leveren van Producten en/of de VLU-Dienst en Connect-Dienst inclusief maar niet beperkt tot de betaling van boetes, sancties of andere kosten voor vals alarm en ongegronde diefstalmeldingen, redelijke onkosten, uitgaven en vergoedingen van advocaten, tenzij de aansprakelijkheid voortvloeit uit opzet of grove nalatigheid van LoJack,

10.2. LoJack is jegens de Cliënt niet aansprakelijk voor verlies, schade, vergoedingen of onkosten, opgelopen door de Cliënt als gevolg van het feit dat de Producten en/of de VLU-Dienst en Connect-Dienst op enig moment om wat voor reden dan ook, niet naar behoren functioneert, zelfs niet wanneer de situatie er toe leidt dat de Cliënt niet voldoet aan de voorwaarden van zijn verzekering. De Cliënt zal in voorkomend geval en na ingebrekestelling van LoJack, recht hebben op hetzij restitutie van de door hem betaalde bedragen die verband houden met (het gebruik van) de Producten en/of de VLU-Dienst en Connect-Dienst, gedurende de periode dat deze niet of niet behoorlijk functioneren, hetzij recht hebben de Overeenkomst te beëindigen indien het niet (behoorlijk) - functioneren langer dan 1 week duurt.

10.3 De werking van het LoJack VLU-systeem en Connect-systeem, is mede afhankelijk van infrastructuren zoals GPS, GSM, radiofrequentie en internetverbindingen, die (gedeeltelijk) buiten de invloedsfeer van LoJack vallen. LoJack is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van deze infrastructuren en de daarvoor gebruikte apparatuur, noch voor uitval, onbereikbaarheid of storingen in haar systemen.

10.4 De Cliënt erkent dat LoJack en de Politie, onafhankelijke partijen zijn en dat LoJack onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk is voor enig handelen of nalaten van de Politie. LoJack zal zich naar beste kunnen inspannen om de VLU-Dienst en/of Connect-Dienst op ieder gewenst moment en ononderbroken te leveren. Behoudens opzet of grove nalatigheid van LoJack, is LoJack jegens de Cliënt niet aansprakelijk voor enige, directe of indirecte schade, gevolgschade of bijzondere schade, in het geval door de uitvoering van de VLU-Dienst en/of Connect-Dienst niet het verlangde resultaat wordt bereikt.

10.5 De aansprakelijkheid van LoJack in verband met enig handelen en nalaten inzake de Overeenkomst, zal, behoudens opzet of grove nalatigheid aan de zijde van LoJack, nooit hoger zijn dan het totale bedrag van vergoedingen dat door de Cliënt op grond van de Overeenkomst aan LoJack is betaald.

10.6 De Cliënt zal, tenzij ingeval van opzet of grove nalatigheid van de Cliënt, door LoJack niet aansprakelijk gehouden kunnen worden voor enige vorm van schade, verlies van winst daaronder begrepen.

10.7 Tenzij anders bepaald, zal de Cliënt, onder geen enkele omstandigheid gerechtigd zijn enige restitutie of tegoed te ontvangen in verband met enige onderbreking in het verlenen van de VLU-Dienst en/of Connect-Dienst door LoJack, ongeacht de oorzaak.

11. VERZUIM

11.1 Indien een partij de bepalingen en voorwaarden van de Overeenkomst niet nakomt en nalaat om een einde te stellen aan de niet-nakoming ervan binnen een termijn van acht (8) dagen na ontvangst van een aangetekende ingebrekestelling, zal deze partij zich bevinden in een situatie van in gebreke blijven (hierna te noemen "verzuim").

11.2 Als een partij in verzuim is, mag de andere partij onmiddellijk, en zonder enige kennisgeving of vertraging, één of meer van de volgende acties ondernemen, zonder daarmee afstand te doen van enig ander rechtsmiddel: (a) de Overeenkomst beëindigen; of (b) (ingeval van verzuim van de Cliënt) de VLU en/of LMU uitschakelen en het verstrekken van de VLU-Dienst en/of Connect-Dienst per direct staken.

12. TERMIJN EN BEËINDIGING

12.1 De abonnementen voor de VLU-Dienst en Connect-Dienst worden aangegaan voor een periode van 12 maanden. Beide partijen kunnen het abonnement tegen de einddatum per aangetekende brief opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, bij gebreke waarvan het abonnement steeds met een nieuwe periode van 12 maanden verlengd wordt.

12.2 De Overeenkomst of een abonnement kan door LoJack met onmiddellijke ingang worden beëindigd indien de Client niet voldoet aan één of meer van zijn verplichtingen, een en ander voor zover de Client in verzuim is.

De beëindiging van de Overeenkomst of een abonnement door LoJack als gevolg van verzuim door de Cliënt, geeft de Cliënt geen recht op restitutie van enig bedrag betaald op grond van de Overeenkomst of het abonnement.

12.3 Indien LoJack buiten de schuld van de Cliënt, niet in staat is de VLU-Dienst en Connect-Dienst te verlenen gedurende een periode van meer dan vijftien(15) opeenvolgende dagen, heeft de Cliënt het recht de Overeenkomst, na schriftelijke ingebrekestelling van LoJack, met onmiddellijke ingang te beëindigen onder pro-rata terugbetaling door LoJack van het door de Cliënt ten onrechte betaalde bedrag.

12.4 Indien het abonnement wordt aangegaan voor een langere periode dan de in artikel 12.1 genoemde periode of voor onbepaalde tijd, is LoJack - indien zij het aanbieden van de VLU-Dienst en/of Connect-Dienst definitief staakt - gerechtigd het abonnement per aangetekende brief op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. Indien dit ertoe leidt dat LoJack de VLU-Dienst en/of Connect-Dienst minder dan drie jaar aan de betreffende Cliënt heeft verstrekt, heeft de Cliënt recht op terugbetaling van een deel van het door hem sinds het sluiten van het abonnement, betaalde bedrag. Het terug te ontvangen deel bedraagt bij het staken van de VLU-Dienst en/of Connect-Dienst:

- in het eerste jaar na het afsluiten van het abonnement: 50% van het betaalde bedrag;

- in het tweede jaar na het afsluiten van het abonnement: 33% van het betaalde bedrag;

- in het derde jaar na het afsluiten van het abonnement: 16% van het betaalde bedrag;

13. ALGEMENE BEPALINGEN

13.1 De VLU’s en LMU’s van LoJack kunnen gebruikte, herstelde of hergebruikte componenten bevatten.

13.2 Indien enige bepaling in de Overeenkomst of in deze Algemene Voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar blijkt te zijn, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

13.3 De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen LoJack en de Cliënt naar aanleiding van de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Rotterdam.